قدمی برای آموختن . . . . الحمدلله

قرآن ستاره درخشان دل ها پیش خوان کلاس ششم ابتدایی در مدار ریاضیات تیزهوشانQuran Reader shining star hearts before
جمعه 11 اسفند‌ماه سال 1391

نمونه سوال مجلات رشد معلم با پاسخ =شناسایی و هدایت-91401018

 

نمونه سوالات رشد معلم شماره   مهروآبان  ماه 91  کددوره : 91401018  -   16ساعت

1-      مشخصات وصفات  افراد غیر موفق ازنظر ترمن واودن  رانام ببرید. 1-نداشتن اعتماد به نفس2-ناتوانی درادامه انجام کاربه طورمنظم یانداشتن پشتکار3-بی علقگی به هدف ها4-احساس حقارت

2-     معیارشناخت کودکان باهوش کدامها هستند؟ قدرت خلاقانه-استعدادرهبری وکارهای فیزیکی یامکانیکی-قدرت نویسندگی استعدادهنری واموختن زبان خارجی وعلوم وریاضیات

3-   خصوصیات کودکان باهوش ازنظر لویس ترمن:1-وضع جسمانی کودکان باهوش بهتر ازکودکان عادی است2-توانایی کودکان باهوش درتست های مربوط به قرائت وتکلم وحساب وعلوم وادبیات وهنر به کودکان متوسط بارزاست 3-توجه کودکان تیز هوش چند جانبه است درخواندن کتابها وجمع آوری مجموعه های مختلف وعلاقه به انواع سرگرمی ها وبازی ها ونمایش ها موفقیت بیشتری دارند4-درباره دانش خود کمترلاف می زنندرفتار اجتماعی سالم تری دارند

4-    اثرکدامیک ازاعضای خانواده درپیشرفت کودکان تیزهوش نقش به سزایی دارند   - پدر

5-    علت اینکه کودکان تیزهوش ازتحصیل عقب می مانند چیست ؟ بی توجهی وبی مهری پدر-ناراحتی های داخل خانواده

6-    تسریع  تحصیل کودکان تیزهوش درچه سالهایی مطلوب وعملی است؟ درمراحل آموزش ابتدایی ومتوسطه وپیش دانشگاهی که از3یا4سال تجاوز نکند(جهش)

7-   تسریع چیست؟ سرعت درطی مراحل آموزشی درمدتی کمتر ازدوره رسمی آموزش وپرورش

8-   متداول ترین تسریع درآموزش وپرورش رانام ببرید:1-جهش2-پیشرفت سریع3-پذیرفتن دانش آموز قبل ازرسیدن به سن دبستان

9-     جهش چیست ؟ گذشتن ازکلاسی به کلاس بالاتر بدون صرف یکسال تحصیلی

10-   نظرات مخالف درمورد تسریع دانش آموزان:1-تسریع موجب پیدایش عدم تجانس سنی درگروه می شود وسبب منطبق نشدن کودک بامحیط می شود2-تسریع سبب می شودکودکان بعضی مهارت هارا کسب نکنند

11-   گزارش کونانت درسال 1959درخصوص برنامه دبیرستان های کودکان تیزهوش :   1-اختصاص فعالیت های فوق برنامه2-برنامه درسی فشرده وبه صورت واحددرسی 3-گذاشتن دروس انتخابی واجباری  4-علوم اجتماعی به همه یکسان تعلیم داده شود5-به دانش آموزان تیز هوش دروس مقدماتی دانشگاهی تعلیم داده شود6-مستعد بودن دانش اموز درکارنامه وی منعکس شود7- به ازای هر250تا300دانش آموز یک مشاور آشنا باتست های معلوماتی وجود داشته باشد

12-  در پرونده دانش آموز کدام اطلاعات نگهداری می شود-اطلاعات خانوادگی تحصیلی-بهداشتی

13- پرونده محرمانه دانش آموز فقط درنزد چه کسی نگه داری می شود؟ مشاور یا روان شناس

14-  روش های سنجش وارزشیابی را نام ببرید:تشکیل پرونده-تهیه پرسش نامه-مشاهده- نمونه برداری از رفتار- مصاحبه-کاربرد آزمونهای روانی

15- کدام روش ارزشیابی در امر تعلیم وتربیت بسیار کارآیی دارد؟ مشاهده

16-  درکدام روش ارزشیابی غالبا رفتار معلمان ودانش آموزان وتعامل بین آنها مورد مشاهده قرار می گیرد روش مشاهده

17- مشاهده برچند نوع می باشد؟ توصیفی استنباطی

18- درکدام نوع ازمشاهده از هرگونه ارزشیابی واظهارنظر درمورد کیفیت خوداری می شود؟ مشاهده توصیفی

19-  در این مشاهده رفتار فرد مورد نظر یادداشت ودرمورد چگونگی آن اظهار ونظر می شود مشاهده استنباطی

20-   کدام افراد برای شخصیت مشاهده کننده مناسب نیست ؟افرادمتعصب وآنهایی که ثبات عاطفی ندارند-افراد پیش داوروبی صبر وحوصله

21-    خطای هاله وناجوری شناختی چیست؟یعنی ایده قبلی مشاهده کننده درمورد افرادمورد مشاهده مانع ضبط وارزشیابی دقیق مشاهده شود

22- بهترین روش ارزشیابی که می توان بادانش آموزان ارتباط برقرار کرد چیست / مصاحبه

23-            درمدرسه ومراکز پزشکی وقضایی وروان درمانی بهترین روش موثرارزشیابی چیست/ روش مصاحبه

24- روشهای مصاحبه رانام ببرید؟ فردی گروهی

25-درروش مصاحبه گروهی مصاحبه کنندگان نباید از ...نفر تجاوز کند- 5یا6 نفر

26- مزایای مصاحبه گروهی چیست صرفه جویی دروقت

27-            درکدام نوع از مصاحبه ارتباط کاملا عمیق می باشد؟ مصاحبه فردی

28-            مصاحبه به چند طرح انجام می پذیرد؟ 3طرح استاندارد شده نیمه استانداردشده- استاندارد نشده

29- درکدام نوع از مصاحبه سوالات کاملا مشخص وجواب آنها بلی یانه اکتفا می شود وکسب اطلاعات سطحی می باشد؟ استاندارد شده

30-درکدام نوع از مصاحبه سوالات کاملا مشخص وجواب آنها بلی یانه اکتفا می شود به عمق مطالب توجه میشود؟ نیمه استانداردشده

31- کدام نوع از طرق مصاحبه برای آموزشگاه مناسب است ؟ نیمه استانداردشده

32-            کدام نوع از مصاحبه ها بیشتر مناسب جلسات روان درمانی ومشاوره مراجع مرکزی  می باشد؟ استاندارد نشده

33-          مصاحبه به چند طریق ضبط می شود؟یادداشت برداشتن-ضبط گفتار باضبط صوت-بدون ضبط بعداز مصاحبه مصاحبه شونده مطالب ذهنی خودرایادداشت بکند

34-           شرایط مصاحبه کننده 11مورد مندرج درمجله

35-           اولین آزمون روانی بصورت عملی راچه کسی ورچه سالی انجام داد؟ آلفرد دبینه وسیمون1905برای سنجش افراد غیرطبیعی

36-آزمونهای روانی به چند طبقه طبقه بندی می شود7طبقه  هوش-شخصیت-استعداد-علاقه وگرایش-معلومات-اجتماعی-عاطفی-ادراکی وحرکتی

37-           لزوم آزمونهای روانی ازچه زمانی احساس شد؟در جنگ جهانی دوم ×

38-           انسان آمیزه ای است از.......و........  (غریزه وخرد)

39-درسازگاری انسان بامحیط کدام عوامل بصورت یک ترکیب عمل می کنند- آمیزه وخرد یا طبیعت وتعقل

40-   هرفرد درزندگی ناپایان عمر به چند چیز نیاز دارد/ 2چیز کار- بازی

41-  سببهای عقب ماندگی کودک دردرس ریاضیات چیست؟1- خوب یادنگرفتن مفاهیم مقدماتی2-اختلالات عاطفی 3-نداشتن استعدادبرای درک مفاهیم ریاضی

42- تقریباچنددرصد ازکودکان یک مدرسه بامشکل خواندن مواجه هستند ؟ 3تا30درصد کل دانش آموزان

43-           کودکان در7یا8سالگی باید ازبه کاربردن اشیاء ومحسوسات برای درک مفاهیم ریاضی فارغ شده باشند. نظر پیاِژه

44-برای منظم نوشتن مفاهیم ریاضی توسط  بعضی ازدانش آموزان  نامرتب استفاده از کاغذشطرنجی پیشنهاد می شود

45- علما از نظر فرانسیس بیکن برچند دسته اند؟

سه دسته 1-مانند مورچه دانه ها( اطلاعات آموخته شده)را آورده وانبار می کنند .

2-مانندکرم ابریشم ازلعاب شان تنیده ودرمی آورند این عالم واقعی نیست

3-مثل زنبورعسل گلهاراازخارج آورده وعسل درست می کنند ( عالم واقعی است)

46- کدامیک درست است؟ جواب .علم مسموع اگربه مطبوع ضمیمه نشود کافی نیست

47-            کدام استعدادمخصوص انسان دردرجه اول اهمیت دارد؟ استعدادعقلانی

48-            پیروان وروحانیون ادیان دین راچگونه معرفی می کنند؟ حقیقتی بر ضد عقل و نقطة مقابل عقل و عقل را یک وجود مزاحم و مانع دین معرفی کرد ه اند،

49- سماع یعنی چه؟ شنیدنولو انسان نمیخواهد بشنود

50-  استماع یعنی چه؟ گوش فرادادن است مثل اینکه شما اینجا نشسته اید و خود را آماده کرد ه اید برای شنیدن

51-  سماع واستماع موسیقی چه حکمی دارد؟ اولی حرام نیست دومی حرام است

52- الذین یستمعُونَ القَولَ: آنان که سخن را استماع می کنند.

53-            الباب به چه معناست ؟صاحبان عقل  جمع لب

54- لب یعنی چه ؟مغزنه به معنی مخ، بلکه به معنی اعمّ

55- سنی ها ابتدابه چنددسته تقسیم شده اند ؟معتزله اشاعره

56- معتزله بیشترطرفدار  ....واشاعره طرفدار......جواب-عقل-تعبد.

57-            وجه مشترک شیعه بامعتزله درچه بود؟برای عقل واستدلال ارزش و احترام قائلبودند

58-            اول کتاب کافی وبحار دررابطه باچیست؟ العقل- الجهل

59- اول کتابی که افتتاح می شود چیست - العقل- الجهل

60-   خداچندحجت دارد؟ دوحجت ظاهری وباطنی-حجت ظاهری (انبیا)وحجت باطنی(عقل)

61-   عقل درروایات اسلامی چیست؟ نیرو و قوة تجزیه و تحلیل

62-   عاقل کسی است که از خودش فهم و قدرت تجزیه و تحلیل دارد

63-اَلْحِکْمَةُ ضالَّةُ الْمُؤْمِن: حکمت گمشده مومن است

64-حکمت چیست ؟ علمی که محتوی حقیقت باشد علمی که استجکام وپایه داشته باشدوخیال نباشد

65-            خاصیت عقل ومعنای واقعی آن  :1-فراگرفتن علم وآموختن 2- تجزیه و تحلیل، و غَثّ و سمین کردن، تشخیص خوب از بد، و ریز و درشت کردن،

66-این سخن ازکیست /هرکس که عادت کرده حرف را بدون دلیل قبول کند، او از لباس آدمی بیرون رفته. یعنیآدم حرف رابدون دلیل نمی پذیرد.از بوعلی سینا درکتاب اشارات

67-           ......عقل راتربیت می کند علم

68-           عقل رابایدبا.....توام کرد علم

69-  به علم گفته اند عقل مسموع و به عقل گفته اند علم مطبوع. یعنی به عقل، علم اطلاق شده وبه علم  عقل

70- مطبوع یعنی فطری ومسموع یعنی اکتسابی