قدمی برای آموختن . . . . الحمدلله

قرآن ستاره درخشان دل ها پیش خوان کلاس ششم ابتدایی در مدار ریاضیات تیزهوشانQuran Reader shining star hearts before
جمعه 11 اسفند‌ماه سال 1391

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل با جواب= کد دوره 93601814

نمونه سوالات  ضمن خدمت  پدافند غیرعامل = کد دوره 93601814- 18ساعت

1-بحران های سیاسی شامل چه مواردی می باشد ؟ 1- قحطی 2-مخاصمات وجنگ هابا دشمن خارجی

2-کدام بحران سیاسی از بالا به پایین عمل می کند بحران های سطح اول

3-کدام بحران سیاسی تمام لایه های یک نظام راموردهجوم قرار می دهد؟ بحران های سطح دوم

4- کدام بحرا درونی ترین لایه های سمپاتیک یک نظام رادربر می گیرد - بحران های سطح اول

5- بحران اجتماعی یعنی چه ؟ یعنی جامعه توانایی خودرا در حفظ نظم اجتماعی از دست بدهد

6- بحران سیاسی یعنی چه ؟ مدیران سیاسی یک کشور مقبولیت خودراازدست بدهند

7-گستردگی مرگ بارو میزان تخریب بالا از ویژگیهای کدام بحران می باشد ؟ بحران سیاسی

8- .........به مجموعه ای از ارزشها وهنجارها ودانش وهنر وآداب ورسوم انسانها گفته می شود فرهنگ

9- قلمروهای مباحث فرهنگی عبارتست از : ملت سازی فرهنگ سازی دولت سازی

10- بحران فرهنگی یعنی بحران ..........- درسه سطح ملت سازی فرهنگ سازی دولت سازی

11- ......... معمولا خودرا به صورت ......   نشان می دهد- بحران- نظامی

12-کدام بحران یعنی دردست گرفتن قدرت به صورت سریع  وقطعی توسط یک قدرت سیاسی یانظامی ازداخل یک نظام-  بحران نظامی

13-................ از جایگاه مردمی برخوردار نبوده وتغییری درنهادهای سیاسی واجتماعی ایجاد نمی کند- کودتا

14- کودتاکنندگان پس ازکودتا اقدام به چه کارهایی می کنند ؟ -دست گیری یاکشتن رهبران عالی مقام دردست گرفتن کنترل ساختمانهای حساس دولتی وعام المنفعه-استفاده ازرسانه های گروهی برای آرام کردن مردم

15- بحران ها به چنددسته تقسیم می شوند خرد- کلان

16-......... همان بحران فراملی است ؟ بحران کلان

17- درزبان چینی واژه بحران معادل چیست ؟ فرصت خطرناک

18-دست یابی به راه حلی معقول برای برطرف کردن شرایط غیرعادی ازهدف اصلی کدام بحران می باشد؟  بحران سیاسی

19- یکی ازبحران خیزترین کشور خاورمیانه  کدامست؟ عراق

20-جنگ اخیرعراق درچه زمانی رخ داد؟ ماه می 2003

21- علت حمله به عراق چه بوده است ؟  دسترسی به نفت خاورمیانه

22- علل لشکرکشی آمریکا به عراق وحمله نظامی چه بوده است ؟- حفظ برتری آمریکا-تک قطبی شدن جهان- نظم نوین جهان- انقلاب فن آوری نظامی-دست یابی به منافع نفتابزاری برای مدیریت نوسانات اقتصادی-تحولات ساختاری جامعه آمریکا

23- هدف آمریکا ازجنگ باعراق چه بوده است ؟ بازسازی روابط بین المللی

24-جنگ اخیرلبنان بااسرائیل درچه تاریخی وبه مدت چندروز به طول انجامید؟3آذر1385و33روز

25-علت حمله نظامی اسرائیل به لبنان جه بوده است ؟ ا- خلع سلاح حزب الله لبنان2-ایجادخاورمیانه بزرگ3-مشغول نمودن مردم به لبنان واقدام به ویرانی مسجدالاقصی 4-گسترش مرزهای اسرائیل درخاورمیانه5- پیش دستی آمریکا وبه جلوانداختن اسراییل درمیدان جنگ

26-درکدام پدافند می توان مانع اجرای عملیات  اطلاعاتی  دشمن شده وازشدت آسیب آن بکاهند-  پدافند غیرعامل اطلاعاتی

27- اثرات عملیات  اطلاعاتی برپدافندغیرعامل چیست ؟- تغییر اولویت های پدافند غیرعامل دراختیارگذاشتن منابع علمی نادرست جلوگیری ازگسترش روشهای نوین پدافند غیرعامل  و.....

28- روند توسعه تسلیحات به سوی هوشمند سازی از کدام دهه درجهان آغاز شد 50میلادی

29- سه چرخه مهم بازخوردی انگیزش رانام ببرید ؟ خطر( نیاز)-آگاهی هوشیاری

30-ماهواره ها وسامانه های فرماندهی برکدام دوعنصر  چرخه موثرند؟ نیاز- آگاهی

31-جنگ اطلاعات درچند حوزه ی اصلی به عملیات می پردازد؟ اطلاعاتی روانی واطلاعاتی فنی

32- جنگ اطلاعات بر کدام قسمتهای انسان بیشتر تاثیر می گذارد؟ آگاهی تفکر-تصمیم گیری -تعمیم سازی- دقت

33-درجنگ اطلاعات کدام افراد بیشتر مورد توجه هستند؟کاربران تجهیزات اطلاعاتی- فرماندهان-رهبران ارشدنظامی وسیاسی

34-حیطه های نبرد را  به ترتیب نام ببرید: 1-نبرد زمینی 2-نبرد هوایی3-دریایی4- فضایی5- جنگ اطلاعاتی

35- 7ویژگی اصلی جنگ اطلاعات رانام ببرید :1- گستردگی 2- همه جانبه گرایی3-کیفی بودن4-اخلال گری5-عدم تقارن6-بعدزمانی نامحدود7- سرعت محوری

36- اصلی ترین اثر جنگ ......... است . اخلال گری

37- یکی از ویژگیهای اصلی جنگ .......... آن است که کاربر رادرجایگاه آغازگر حملات قرارداده واوهمواره یک قدم از دشمن جلوتر است - اطلاعات

38- درجنگ اطلاعاتی حداقل چند پدیده اصلی قابل شناسایی می باشد؟ پدیده 1- مرگ وآگاهی 2-ناتوان سازی استراتژیک3-برتری اطلاعات

39- کاربر براساس آن تلاش می کند به نقطه از سیستم جنگی دشمن آسیب برساند که درصورت نابودی تمام ماشینهای  جنگی دشمن زمین گیر شود- ناتوان سازی استراتژیک( واپاشی سیستمی)

40-....... توانایی است که پیروزی درصحنه ی جنگ اطلاعاتی راتضمین می کند- پدیده برتری اطلاعاتی